Faktor Kemajuan Peradaban Pada Masa Dinasti Bani Abbasiyah

4 min read

FAKTOR KEMAJUAN PERADABAN PADA MASA DINASTI BANI ABBASIYAH – Bertemu lagi bareng kita, budisyaqier.com yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian ketahui. Dan kali ini budisyaqier.com berkesempatan untuk membahas FAKTOR KEMAJUAN PERADABAN PADA MASA DINASTI BANI ABBASIYAH. Mari langsung saja simak baik-baik ulasan di bawah.

Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 132H/750M, Dinasti Abbasiyah berhasil melakukan konsolidasi internal dan memperkuat kontrol atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua, Abū Ja`far bin `Abdullāh bin Muhamad Al-Mansūr (137-158H/754-775M), menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini ketika ia mengambil dua langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Yaitu; Pertama, menyingkirkan para musuh maupun bakal calon musuh serta menumpas sejumlah perlawanan lokal di beberapa wilayah kedaulatan Abbasiyah, Kedua, meninggalkan Al-Anbār dan membangun Baghdad sebagai ibukota baru, yang beberapa saat kemudian menjadi lokus aktivitas ekonomi, budaya dan keilmuan dunia Muslim saat itu.

Gerakan penerjemahan yang kemudian menjadi salah satu ’ikon’ kemajuan peradaban Dinasti Abbasiyah juga tidak lepas dari peranan Al-Mansūr sebagai Khalifah pertama yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku- buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Demikian dengan gerakan pembukuan (tasnīf) dan kodifikasi (tadwīn) ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra serta sejarah mengalami perkembangan cukup signifikan di era Al-Mansūr pula. Konon, sebelum masa itu, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi, sehingga tidak mengherankan jika Al-Qanūji secara tegas menyebut Al-Mansur sebagai Khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam, setelah sebelumnya terabaikan oleh para Khalifah Bani Umayyah.

Faktor Kemajuan Peradaban Dinasti Bani Abbasiyah

Faktor Politik

  1. Pindahnya ibu kota negara dari al- Hasyimiyah ke Bagdad yang dilakukan oleh Khalifah al-Mansyur.
  2. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana.
  3. Diakuinya Mu’tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa al-Makmun pada tahun 827 M.

Faktor Sosiografi

  1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam
  2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat.
  3. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan.
  4. Adanya  gerakan  penerjemahan  buku  filsafat  dan  ilmu  dari  peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual.

Indikator Kemajuan Peradaban DInasti Abbasiyah

Perkembangan Ilmu Keagamaan

Di bidang ilmu-ilmu agama, era Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti Tafsir,  Hadis dan Fiqh. Khususnya sejak tahun 143   H, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sisitematis baik di bidang ilmu tafsir, hadis maupun fiqh.

Di antara ulama tersebut yang terkenal adalah adalah bin Jurayj (w. 150 H) yang menulis kumpulan hadis di Mekah, Mālik bin Anas (w. 171 H) yang menulis Al Muwatta’ nya di Madinah, Al-Awza`i di wilayah Syam, Ibnu Abi `Urūbah dan Hammād bin Salāmah di Basrah, Ma`mar di Yaman, Sufyān al- Tsauri di Kufah, Muhamad bin Ishāq (w. 151H) yang menulis buku sejarah (Al-Maghāzi), Al-Layts bin Sa’ad (w. 175H) serta Abū Hanīfah.

Pada masa ini ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu Hadits. Buku tafsir lengkap dari al-Fātihah sampai al-Nās juga mulai disusun. Menurut catatan bin al- Nadīm yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap tersebut adalah Yahya bin Ziyād al-Dailamy atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farrā. Tapi luput dari catatan Ibnu al-Nadīm bahwa `Abd al-Razzāq bin Hammam al-San`āni (w.211 H) yang hidup sezaman dengan Al-Farrā juga telah menyusun sebuah kitab tafsir lengkap yang serupa.

Ilmu fikih pada zaman ini juga mencatat sejarah penting, di mana para tokoh yang disebut sebagai empat imam mazhab fikih hidup pada era tersebut, yaitu Abu Hanīfah (w.150 H), Mālik bin Anas (w.179H), Al-Syāfi`i (w.204) dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan yang dialami oleh ilmu Tafsir dan ilmu Fiqh, ilmu Hadits juga mengalami masa penting khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh yang telah disebutkan di  atas seperti Ibnu Juraij, Mālik bin Anas, juga al-Rabī` bin Sabīh (w. 160 H) dan Ibnu Al- Mubārak (w. 181 H).

Selanjutnya pada awal-awal abad ketiga, muncul kecenderungan baru  penulisan  hadis Nabi dalam bentuk musnad. Di antara tokoh yang menulis musnad antara lain Ahmad bin Hanbal, `Ubaidillah bin Mūsa al-`Absy al-Kūfi, Musaddad bin Musarhad al-Basri, Asad bin Mūsā al-Amawi dan Nu`aym bin Hammād al-Khuzā`i.

Perkembangan penulisan hadis berikutnya, masih pada era Abbasiyah, yaitu mulai pada pertengahan abad ketiga, muncul trend baru yang bisa dikatakan sebagai generasi terbaik sejarah penulisan hadits, yaitu munculnya kecenderungan penulisan hadits yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahīh dari yang dha`īf sebagaimana dilakukan oleh Al- Bukhari (w.256 H), Muslim (w.261 H), Ibnu Mājah (w.273 H), Abu Dāwud (w. 275 H), At-Tirmizi (w. 279 H), serta An-Nasā’i (w. 303 H).

Disiplin keilmuan lain yang juga mengalami perkembangan cukup signifikan pada  era Abbasiyah adalah ilmu sejarah, yang awal penulisannya dilakukan oleh Ibnu Ishāq  (w. 152) dan kemudian diringkas oleh Ibnu Hisyām (w.  218 H). Selanjutnya muncul  pula Muhamad bin `Umar al-Wāqidi (w. 207 H) yang menulis buku berjudul At-Tārīkh al-Kabīr dan Al-Maghāzi. Buku yang pertama dinyatakan hilang, meski isinya masih direkam oleh sejarawan Ath-Thabari (838-923M). Sejarawan lain yang datang berikutnya adalah seperti Muhamad bin Sa’ad (w .230 H) dengan At-Tabaqāt al-Kubrā-nya serta Ahmad bin Yahya al-Balādzuri (w.279) yang menulis Futūh al-Buldān

Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pengetahuan

Bidang Sosial Budaya

Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada istana Qashrul Dzahabi, dan Qashrul Khuldi, sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra dan lain-lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal, seperti Abu Nawas, Abu Athahiyah, Al-Mutanabby, Abdullah bin Muqaffa dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Kalilah wa Dimmah. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al Farabi dan lain- lainnya.

Bidang Politik dan Militer

Pemerintah Dinasti Abbasiyah membentuk departemen pertahanan dan keamanan, yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaiatan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari  atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemertintahan Dinasti Abbasiyah, banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Bidang Ilmu Pengetahuan

Pada bidang filsafat, melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato. Di antara filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah Al- Kindi, Abu Nasr al-Faraby, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Thufail, dan al-Ghazali. Ilmuwan Muslim dalam bidang kedokteran antara lain al-Hazen, ahli mata dengan karya optics dan Ibnu Sina dengan bukunya Qanun fi Tibb. Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum Muslimin di  antara tokoh kimia yaitu: Jabir bin Hayyan. Dalam bidang ini ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti al-Khawarizmi, al-Farqani dan al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya al-Jabr dan al-Mukabala yang merupakan buku pertama  sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika.

Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain Ibnu Ishaq, binu Hisyam, al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, al-Thabari dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi ulama yang terkenal : al-Yakubi dengan karyanya al-Buldan, Ibnu Kharzabah dengan bukunya al-Mawalik wa al-Mawalik dan Hisyam al-Kalbi, yang terkenal pada abad ke-9 M, khususnya dalam studinya mengenai bidang kawasan Arab. Dalam bidang Astronomi, tokoh  astronomi  Islam  pertama adalah Muhammad al-Fazari  dan dikenal sebagai pembuat astrolob atau alat yang pergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain al- Fazani, ahli  astronomi yang bermunculan di antaranya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi al- Farghani al-Bathiani, al-Biruni, Abdurrahman as-Sufi.

Hosting Unlimited Indonesia

4 Faktor Kemunduran Peradaban Masa Dinasti Bani Abbasiyah

4 FAKTOR KEMUNDURAN PERADABAN MASA DINASTI BANI ABBASIYAH – Bertemu lagi bareng kita, budisyaqier.com yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian ketahui....
Budi Syaqier
1 min read

10 Khalifah Pada Masa Daulah Bani Abbasiyah

10 KHALIFAH PADA MASA DAULAH BANI ABBASIYAH – Bertemu lagi bareng kita, budisyaqier.com yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian ketahui. Dan...
Budi Syaqier
3 min read

2 Faktor Kemunduran Peradaban Islam di Andalusia Beserta Hikmah…

KEMUNDURAN PERADABAN ISLAM DI ANDALUSIA – Bertemu lagi bareng kita, budisyaqier.com yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian ketahui. Dan kali ini budisyaqier.com berkesempatan...
Budi Syaqier
1 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *